Tarieven en Vergoedingen

Met ingang van  1 januari 2018 heeft de praktijk geen contracten met verzekeraars.
De afgelopen jaren werden in de contracten door de verzekeraars steeds verdergaande eisen gesteld, die voornamelijk moesten leiden tot besparingen voor de verzekeraars en het terugdringen van het aantal behandelingen. Voor de behandelaar staat daar veel extra administratief werk tegenover. 

Met de nieuwe aanpak blijf ik samen met de patiënt, verantwoordelijk voor de behandeling evenals het aantal behandelingen.

Het gevolg hiervan is dat u de rekening krijgt van de behandeling en deze zelf dient te declareren bij uw verzekeraar. U kunt bij mij na de behandeling afrekenen, liefst per pin of contant.
U bent rechtstreeks verantwoordelijk voor de betaling.
Afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering zal uw verzekeraar de rekening vergoeden.

Tarieven:

Zitting fysiotherapie 45,00
Zitting psychosomatische fysiotherapie 55,00
Intake en onderzoek 50,00
Aan huis toeslag 12,50

Reglement en Betalingsvoorwaarden praktijk

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee
 • Als u in de praktijk behandeld bent heeft u een betaalverplichting naar de praktijk.
 • Facturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 • Bij niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) zal de afspraak in rekening worden gebracht.
 • De praktijk voldoet aan alle wettelijke verplichtingen m.b.t. kwaliteit .
  Ik ben ingeschreven in het BIG register, het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie en het register Psychosomatiek
 • Klachtenregeling:
  De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk Fysiotherapie. Informatie over deze regeling kunt u hier vinden: klacht@keurmerkfysiotherapie.nl
 • Privacy Reglement
  De praktijk heeft geheimhoudingsplicht en volgt de ‘Leidraad Wet bescherming persoonsgegevens’.
 • Uiteraard ga ik zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een Privacy reglement (AVG). Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u mij verzoeken deze te wijzigen.
  • Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd.
  • Recht op vernietiging. U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.
  • Zorgverzekeraars, werkgevers of bedrijfsartsen hebben geen toegang tot uw medische gegevens.
  • Als u niet wenst dat bepaalde gegevens, of bepaalde zorgverleners toegang hebben tot uw gegevens, kunt u bezwaar aangeven.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

   

 • KvK nr. 27368914
 • BIG register 79035150204